ERBE China

Hongguang Wang, MD, Prof.

Changchun, China

Jianyu Hao, MD, Prof.

Beijing, China

Lei Wang, MD, Prof.

Nanjing, China

Ming Ji, MD, Prof.

Beijing, China

Xiaoyan Wang, MD, Prof.

Beijing, China

Chai Ningli, MD, Prof.

Beijing, China

Dang Tong, MD, Prof.

Shanghai, China

Zhou Xiaoping, MD, Prof.

Warwick, UK

Hu Bing, MD, Prof.

Sichuan, China

Li Wen, MD, Prof.

Nangning, China